דון ג'קובסון תכנון ופיתוח
שירותי תרגום אנגלית-עברית למקצועות התכנון והפיתוח

04-9802075 

מדריך להכנה מסמכים לתרגום

מבוא

מתכננים נדרשים לעתים קרובות להכין מסמכים מסוגים שונים המיועדים לפרויקטים שבהם מעורבים מתכננים, יזמים או מנהלי פרויקטים זרים. במסמכים אלה ישתמשו מאוחר יותר קבלנים ומפקחים בתהליכי ביצוע הפרויקטים. יש צורך להכין את המסמכים בשפה משותפת – בדרך כלל באנגלית – ובמקרים רבים מעורב בהכנתם מתרגם מקצועי.

שלא כמו תיעוד מקצועי המיועד למשתמשים מקומיים (כלומר, בארץ בלבד), שקהל היעד שלו מכיר את הרקע המקצועי והמשפטי המקומי, תקנות ותקנים ישראליים, כללי המקצוע המקובלים המקומיים והסביבה התרבותית הישראלית, חומר המיועד לתרגום ולשימושם של קוראים זרים חייב להיות ברור ומובנה היטב, כדי שגורמים חסרי ניסיון בארץ או שאינם מכירים את השוק הישראלי יבינו אותו בקלות.

להלן המלצות וכללים להכנת חומר המיועד לתרגום עבור קהל בין-לאומי ורב-תרבותי:

יש להשתמש בפעלי פעולה (action verbs)

בכתיבה עבור אנשי מקצוע אחרים באותו התחום או בתחומים דומים בשוק המקומי, אנשי מקצוע נוהגים לעתים קרובות להשתמש בסגנון כתיבה מקוצר. כלומר, מסמכים המיועדים לשימושם של מתכננים או קבלנים מקומיים, כגון מפרטים עבור עבודות בטון או חשמל, מכילים לעתים קרובות תיאורים מקוצרים של חומרים ושל שיטות. במקרים אלה משתמשים בשמות עצם בלבד ללא פעלים בעת תיאור הפעולה שיש לנקוט.

אולם, כאשר התיאור מיועד לקהל בין-לאומי, יש צורך להשתמש בפעלים כדי להבהיר מהי הפעולה שיש לנקוט ומיהו הגורם שאמור לבצע אותה. על פעלים אלה להיות מתאימים לעניין הספציפי. יש להשתמש במילים כמו "להתקין", "להרכיב", "להקים" או "להציב", "לצקת" או "לשפוך", וכן "לפלס" או "ליישר" בהתאם להקשר ובמקום מילים כלליות כמו "לעשות" או "לבצע". ככל שתהיה ספציפי יותר במפרט, תגדל הסבירות שהתרגום ישתמש בפועל ההולם, ושכתוצאה מכך ההוראות שלך יתבצעו בהתאם לכוונותיך.

בדומה, יש להשתמש בצורות פעילות ולא סבילות של פעלים. השתדל להיות ישיר וקולע. לדוגמא, יש להשתמש ב:
 • "הקבלן ירכיב את המסגרת."
במקום:
 • "המסגרת תורכב על ידי הקבלן."
יש להשתמש בפיסוק הנכון

יש לבנות משפטים שיבטאו רעיון מרכזי אחד בלבד. על משפטים אלה להיות קצרים ופשוטים ככל שאפשר. יש להשתמש בנקודות במקום בפסיקים כדי להפריד רעיונות שונים ליחידות שלמות. במקרים של ספק, יש לחלק את המשפט לכמה מבנים, שבכל אחד שם עצם אחד, פועל אחד ומושא אחד בלבד תוך התמקדות ברעיון מרכזי אחד.

במשפטים ארוכים יותר, יש להשתמש בפסיקים בתוך המשפט כדי להפריד בין הרעיונות המרכזיים וכדי להבהיר כיצד החלקים השונים מתחברים. השימוש הנכון בפיסוק עוזר להבנת הנקרא, ולעתים משנה באופן מהותי את משמעותו.

ניתן להשתמש בצורות אחרות של פיסוק כגון מקפים ("-"), נקודתיים (":") ונקודה ופסיק (";") כדי לחבר רעיונות או כדי להדגיש אותם.

יש להשתמש בתבליטים ובמספור במקומות מתאימים

באופן מיוחד מפרטים עשירים לעתים קרובות בנתונים ומכילים כמות רבה של חומר טכני ושל תיאורים. משפטים ארוכים המכילים כמות גדולה של נתונים קשים לעתים להבנה ומקשים על התרגום. במקום משפט ארוך, יש להכין היכן שאפשר רשימה עם תבליטים, כאשר כל תבליט מדגיש רעיון אחד או סדרת נתונים אחת בלבד.

רשימות ממוספרות ישיגו גם הן את המטרה.

הן תבליטים והן מספור עוזרים לארגן את הרעיונות שנמצאים בבסיס התיאור, מסייעים להתמצאות ולהפניה לאותם רעיונות בחלקים אחרים של המסמך וכן – חשוב ביותר מבחינת המחבר והמתרגם – ממקדים את הרעיונות באופן המבטיח את הצלחת ההעברה שלהם בתרגום.

יש להבחין בין הקיים או הרצוי ובין הציווי

במפרטים ובכתבי כמויות במיוחד, וגם בחוזים, יש צורך בהעברה ברורה של כוונותיך. האם אתה מתכוון שפעולה מסוימת חייבת להיעשות או שאחרים יבצעו אותה , או אפילו שתקרה בעתיד ללא מעורבותם של הגורמים בפרויקט?  באנגלית, הבדל זה מתבטא תוך שימוש בפעלי העזר "will" ו-shall"
", ויש להם השלכות מרחיקות לכת:
 • המילה "will" מצביעה על כך שצפוי שפעולה מסוימת או אירוע מסיום תקרה/יקרה, לא בהכרח כתוצאה מפעולות הקבלן או ע"י הקבלן או כל גורם אחר הקשור לפרויקט. היא מציינת שהפעולה עשויה/עלולה או האירוע עשוי/עלול לקרות, אך לא בהכרח במסגרת דרישות הפרויקט.
 • מאידך, המילה "shall" מצביעה על כך שפעולה מסוימת חייבת להיעשות כחלק מהתחייבויות הקבלן. המילה "shall" היא למעשה מילת ציווי. אי ביצוע הפעולה עלול לגרום להשלכות מעשיות, משפטיות או פיננסיות שונות.
בכל המקרים, עליך להבהיר אם פעולה מסוימת חייבת להיעשות או שהיא תקרה בעצמה או שהיא מהווה רקע בלבד לעבודות הקבלן. יש לזכור שהבדל זה ימצא ביטוי בתרגום.

וכו'...וכד'...

מפרטים, כתבי כמויות ותיעוד דומה שהוכן בעברית כוללים לעתים צירופי מילים המתחילים ב: "...ופריטים כגון...", ובעקבות מילים אלה מופיעה רשימת הפריטים המסתיימת במילים "...וכו'" או "..."כד'".

יש לציין שברגע שמופיעה המילה "כגון", השימוש במילים "וכו'" או "וכד'" הופך מיותר, מאחר שהכוונה היא שהפריטים ברשימה מהווים דוגמה, ואין צורך בדוגמאות נוספות.

ובנוסף, השימוש במילה "וכו'" בעייתי מבחינת המתרגם – הוא יוצר ציפייה לכך שיש להוסיף דבר מה שלא קיים פירוט לגביו.
אם כוונתך היא "... וכל יתר הדברים הנדרשים" או "...ופריטים דומים", יש לכתוב את המשפט באופן זה. אם המשפט שלם ללא שימוש במילה "וכו'", עדיף לוותר עליה.

בקרת תיעוד
מטרתה של כל כתיבה טכנית, ובמיוחד זו המיועדת עבור סוגי המסמכים שבהם משתמשים בבנייה ובפיתוח, צריכה להיות העברת הרעיונות שבמסמך באופן ברור ומדיוק ככל שניתן.

יש לבדוק בדייקנות תיעוד זה לפני העברתו למתרגם, במיוחד לצרכי מכרז או לשימושים אחרים שיש להם השלכות משפטיות ו/או פיננסיות. מבחינת האיכות של חומר מיועד לתרגום, יש להתמקד בנקודות הבאות:
 1. בהירות ופשטות: האם החומר נכתב בצורה ברורה ופשוטה התומכת במשימת תרגומו לשפת היעד? האם נעשה שימוש בנקודות, פסיקים וסימני פיסוק אחרים התומכים ביעד זה? האם נעשה שימוש בתבליטים ו/או רשימות ממוספרות כדי להקל על הבנת הטקסט ועל ההתמצאות במסמך?
 2. ארגון: האם החומר מאורגן בעזרת כותרות וכותרות משנה ממוספרות ובאופן עקבי המבוסס על לוגיקה פנימית ברורה?
 3. מינוח: האם נעשה שימוש עקבי במינוחים עבור אותם רעיונות או אלמנטים? האם המינוח מבוסס על מונחים מקומיים או כאלה שמשתמשים בהם באתר העבודה בלבד, או האם אפשר להשתמש במינוחים מקצועיים מוכרים בזירה הבין-לאומית שמעבירים את אותו הרעיון?
 4. עקביות פנימית: האם המסמך מתייחס לאותם רעיונות או תחומי טיפול ביותר ממקום אחד? אם כן, יש לוודא שאותם הרעיוניות או תחומים מתוארים באופן עקבי לאורך המסמך.
 5. סגנון: האם המסמך נכתב עם סגנון כתיבה ואופן התבטאות עקביים? לדוגמא, האם השתמשת באופן עקבי בפעלים לכל אורך המסמך באופן שתומך במטרה של העברה ברורה של כוונותיך ומקל על הבנת התוכן?
 6. בקרת איות ודקדוק: יש לבדוק תמיד את האיות והדקדוק של המסמך לפני שחרורו לתרגום. צעד פשוט זה עשוי לגלות לעתים טעויות בטקסט שיכולות להוביל לטעויות או תהיות בתרגום.
 7. אימות לאחר תרגום: לאחר התרגום, יש לבדוק את המסמך עבור טעויות בתוכן והבנה. אנו מפיקים את התרגומים שלנו עם מספר מועט, אם בכלל, של שאלות פתוחות תוך שימוש בסימני קריאה סטנדרטיים המיועדים לעזור לך להתמקד במקומות בעייתיים פוטנציאליים. סימני קריאה אלה עשויים להצביע על חוסר בהירות או טעות לכאורה במקור, או אי ודאות לגבי מונח מסוים או לגבי איות נכון של שם עצם, לדוגמה. תפקיד סימני הקריאה אלה הוא להקל על עבודתך, אבל...
תזכור – המסמך המתורגם הינו באחריותך!

אם ההמלצות והעצות הנ"ל נראות מוגזמות קצת, יש לזכור שאתה בעל המקצוע הנושא באחריות עבור התיעוד הטכני שלך וההשלכות הנובעות מהשימוש בו. מתרגמים במקצועות התכנון והפיתוח עושים כמיטב יכולתם לפרש, להסביר ולבאר את כוונותיך, אך ברוב המקרים לא נהנים מאותה רמה של ידע טכני, השכלה או ניסיון שלך. הכנה אופטימאלית של התיעוד שלך, תוך יישום הטכניקות וההמלצות לעיל, עשויה לשפר רבות את הסיכויים שיופק תרגום כתוב היטב ונאמן לכוונותיך המקוריות.

כל הזכויות שמורות
דון ג'קובסון
.
 
קביעת הסטנדרט
לשירותי תרגום בענפי התכנון והפיתוח
חבר באגודת המתרגמים בישראל


צור קשר

דון ג'קובסון תכנון ופיתוח, בע"מ
04-9802075
052-2693758
פקס: 03-725-5995

gungadin@netvision.net.il
ת.ד. 36 הר חלוץ 20121
לייבסיטי - בניית אתרים